logo
Wybierz kategorię
PRODUKTY FOREVER
WYTRAWIACZE
WYBIELANIE ZĘBÓW
AKCESORIA ORTODONTYCZNE
SPRZĘT STOMATOLOGICZNY
INNE
Oferujemy Wyposażenie Gabinetów Stomatologicznych
- Wyposażenie - Narzędzia stomatologiczne
- Sprzęt stomatologiczny
- Materiały stomatologiczne
- Narzędzia dentystyczne
- Ortodoncja
- Art. do higieny jamy ustnej

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Producent
Statystyki
Gości online:
Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Sal – Dental s.c. Justyna Saletnik, Tomasz Saletnik

ul. Popiełuszki 28 d lok. 5 – 6

20-052 Lublin

NIP 7123256781

Lublin 2018-05-24

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


Administratorem w odniesieniu do danych osobowych, dalej jako „Dane Osobowe”, jest
firma Sal – Dental s.c. Justyna Saletnik, Tomasz Saletnik z siedzibąfirmy przy ul. Popiełuszki 28 d lok. 5- 6, 20-052 Lublin (dalej jako „Administrator”).


Cel przetwarzania danych:


Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wyłącznie wykonywanie wzajemnych
transakcji handlowych tj. wystawiania faktur sprzedażowych, przyjmowanie i rejestracja
faktur zakupowych, realizacja i składanie zamówień oraz tworzenie i odpowiadanie na oferty
handlowe. Państwa dane gromadzone są także po to, aby umożliwić komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej.


Odbiorcy danych:


Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
upoważnieni pracownicy Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym i zgodnym z
celem przetwarzania danych. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie
szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi
politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania
danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia
przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.


Okres przechowywania danych:


Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.


Zasady gromadzenia danych:


Gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe obejmują następujące informacje:
a) dane firmowe (np. imię i nazwisko, adres firmy, NIP, Regon),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail)
c) dane transakcyjne

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych:


Każdy z Państwa może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:


• prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na
temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do
żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
• prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO (Osoba może żądać ograniczenia przetwarzania jego
danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia
jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji

gdy zdaniem Państwa przetwarzanie Waszych danych jest niezgodnie z prawem, lecz
nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu
potrzebne dłużej niż zakładał okres przetwarzania z uwagi na kwestie ustalenia lub
obrony roszczeń),
• prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych
Osobowych,
• prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO (prawo do bycia
„zapomnianym”),
• prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do
otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także
do żądania ich przekazania do innego administratora danych. Prawo to dotyczy tylko
danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na
podstawie jego zgody i mają postać elektroniczną.


W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując
korespondencję na adres poczty elektronicznej: sal-dental@op.pl. Osoba, która złożyła wniosek lub
żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z
przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na
kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej
tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych
osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane Osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów znajdujących się na terenie
kraju i Unii Europejskiej oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


Dane mogą być udostępniane Organom Państwowym w celu spełnienia obowiązków
nałożonych z mocy przepisów prawa i wykonywania obowiązku prawnego. Obowiązki takie
wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii
Europejskiej) i prawa polskiego. Ponadto Sal – Dental s.c. Justyna Saletnik, Tomasz Saletnik ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione Organy Państwowe lub instytucje. Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
4146659
© Wyposażenie Gabinetów Stomatologicznych Sal-Dental. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.